JAVNO IZVINJENJE

Kolega Alen Borić uputio je akt na e-mail adrese glavnog i odgovornog urednika Gračaničkog glasnika, glavnog i odgovornog urednika časopisa Historijski pogledi, te na e-mail adresu urednika Zbornika radova Na margini povijesti, u kojem navodi da je njegov prikaz  Zbornika radova „Na margini povijesti’“, objavljen u Gračaničkom glasniku 2019. godine, djelimično plagirao Jasmin Jajčević, objavivši prikaz istoga Zbornika u časopisu Historijski pogledi, br. 2, Tuzla, 2019.

Navedeni prikaz Zbornika radova „Na margini povijesti“, koji je objavio Alen Borić u „Gračaničkom glasniku“, broj 47 (maj, 2019. godine) može se vidjeti na linku: https://www.academia.edu/39409345/Book_review_Zbornik_radova_Na_margini_povijesti_Udru%C5%BEenje_za_modernu_historiju_UMHIS_Sarajevo_2018_181_str_ur_Amir_Duranovi%C4%87_u_GRA%C4%8CANI%C4%8CKI_GLASNIK_%C4%8Casopis_za_kulturnu_historiju_broj_47_godina_XXIV_maj_2019_185_188?fbclid=IwAR2X2RwCC_Tt4AEBonjuiIizejYzViktBquobPdZ0frdTbsRS3oHfeTzzPg)  i prikaz koji sam objavio ja, Jasmin Jajčević na linku: https://pogledi.cimoshis.org/wp-content/uploads/2020/01/4.-Jasmin-J.-prikaz.pdf.  

Smatram da je Zbornik radova „Na margini povijesti“, izuzetno kvalitetan te sam zbog toga pristupio izradi prikaza koji je objavljen u časopisu Historijski pogledi, br. 2 (Tuzla, 2019). Ali prilikom pisanja prikaza, koristio sam se neodgovorno i nekritički prikazom kolege Alena Borića. Ako već nisam ponudio potpuno samostalan prikaz, u radu sam bio dužan u fus noti ili na drugi način označiti dijelove koje sam „preuzeo“ iz rada kolege Alena Borića. Svjestan sam da je riječ o mom velikom propustu i potpuno neprihvatljivom činu koji se više nikada u mom daljnjem radu neće ponoviti.

Ja, Jasmin Jajčević, upućujem javno izvinjenje za učinjeni propust kolegi Alenu Boriću, stručnoj i naučnoj javnosti te Redakciji časopisa „Historijski pogledi“ i Redakciji časopisa „Gračanički glasnik“.

Ovo Javno izvinjenje biće objavljeno na stranici Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla, koji je izdavač časopisa Historijski pogledi, kao i u narednom broju časopisa Historijski pogledi.

U Tuzli, 30. 06. 2022. godine

Jasmin Jajčević, MA